اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «کشاورزی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «کشاورزی»

دامپزشکی

جعفر یدی

جعفر یدی

استادیار

کشاورزی

جواد نصر

جواد نصر

دانشیار

عباس هانی

عباس هانی

استادیار

مرتضی یوسفی

مرتضی یوسفی

استادیار

مجتبی یوسفی راد

مجتبی یوسفی راد

استادیار