مدیر گروه باغبانی در کلیه مقاطع

مدیر گروه  باغبانی در کلیه مقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر پژمان مرادی
رشته: باغبانی


برنامه حضور مدیر گروه

برنامه حضور مدیر گروه علوم باغبانی جناب

دکتر پژمان مرادی

در روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه می‌باشد