مدیر گروه باغبانی در کلیه مقاطع

مدیر گروه  باغبانی در کلیه مقاطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر پژمان مرادی
 رشته: باغبانی


برنامه حضور  مدیر گروه علوم باغبانی درسال 1395

 

روز

صبح

بعد  از ظهر

یک شنبه -

دو شنبه

-


-

 

-