مدیر گروه علوم دامی-دامپزشکی-علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه علوم دامی-دامپزشکی-علوم آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر جعفر یدی
رشنه:
فیزیولوژی - مامایی و تولید مثل

برنامه حضور مدیر گروه علوم دامی-دامپزشکی وعلوم آزمایشگاهی 

 

برنامه حضور دکتر جعفر یدی

در روزها دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه می باشد

روز

صبح

بعد از ظهر

سه شنبه

---

---

چهار شنبه

----

----

 

 

-