مدیر گروه زراعت

مدیر گروه زراعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر مجتبی یوسفی راد
رشته: زراعت - اکولوژی کشاورزی

 

 

برنامه حضورمدیر گروه زراعت درنیمسال دوم93-94
دکتر یوسفی راد

 

 

 

روز

صبح

بعد از ظهر

 دو شنبه

30/10-30/8

 

سه شنبه

13-12

15-14