مدیر گروه زراعت

مدیر گروه زراعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر مجتبی یوسفی راد
رشته: زراعت - اکولوژی کشاورزی

 

 

برنامه حضور مدیر گروه زراعت جناب
دکتر مجتبی یوسفی راد

در روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه می‌باشد