زمان تشکیل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

 

جلسات شش ماه دوم94 (نیمسال اول 95-94) شورای تحصیلات تکمیلی جهت بررسی پروپوزال های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی در روزهای سه شنبه ساعت 14و در تاریخ های زیر برگزار می گردد: و دانشجو باید به مدت 10 دقیقه از پروپزال خود دفاع کند.

-  21 مهرماه
-  19 آبانماه
-  24 آذزماه
-  15 دیماه
4 و18 اسفندماه  
آموزش دانشکده کشاورزی 94/07/07

جلسات 1395  شورای تحصیلات تکمیلی جهت بررسی پروپوزال های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا دانشکده کشاورزی در روزهای سه شنبه ساعت 13و در تاریخ های زیر برگزار می گردد:

30 آذر ماه 1395