ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر جواد نصر 

رشته:علوم دامی-  تخصص اصلی تغذیه طیور.

تلفن دفتر دانشکده کشاورزی:08642433027