فرم شماره 7

 آین فرم در زمان تحویل پایان نامه برای  انتخاب داوران  لازم است و باید توسط استاد راهنما و مشاور و دانشجو تکمیل و امضا شود و به مدیر گروه  محترم همزمان با یک نسخه کامل پایان نامه تحویل شود.

فرم هفت