اجازه دفاع از پایان نامه و اطلاعیه دفاع

 این قرم توسط اساتید محترم راهنما، مشاور و داور تایید شده و به همراه اعلامیه دفاع به کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی جهت انجام امور

 

اداری قبل از دفاع تحویل می شود