گرایش فیزیولوژی گیاهی

 

لیست دروس ترم بندی شده مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی

ترم اول

 

ترم دوم

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

 

زیست شناسی تکوینی در گیاهان

2

متابولیسم گیاهی

2

تاکسونومی جدید

2

پایان نامه

6

جذب و انتقال

2

اکولوژی پوششهای گیاهی

2

هالوفیت­ها

2

 

رشد و نمو پیشرفته

2

مکانیسم عمل هورمون­ها

2

اکوفیزیولوژی

2

تغذیه معدنی

2

یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه­ای

2

کشت سلولها وبافتها

1 1

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی (جبرانی)

2

سمینار

2

 

 درس جبرانی

2

روش تحقیق (جبرانی)

2

 

 

جمع کل: 8 4ج

جمع کل: 10 2ج

جمع: 8

جمع 6

این دروس جبرانی بوده و دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنه غیر مرتبط باشد با نظر گروه باید این دروس را بگذرانند

روش تحقیق درسی جبرانی است که گذراندن آن برای تمام دانشجویان الزامی است.

دروس وصایا وامار درصورت عدم گذراندن درمقاطع قبلی الزامی میباشد