گرایش زیست شناسی تکوینی

 لیست دروس ترم بندی شده مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گرایش سلولی تکوینی

ترم اول

 

ترم دوم

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

 

یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه­ای

2

زیست­شناسی تکوینی در گیاهان

2

متابولیسم گیاهی

2

پایان نامه

6

اکولوژی پوششهای گیاهی

2

سیتوهیستوتکنیک

1 1

بیولوژی مولکولی و تکامل

2

 

فتوسنتز و تنفس در پروکاریوتها

2

کشت سلولها وبافتها

1 1

سیتوشیمی

1 1

روش تحقیق (جبرانی)

2

جذب و انتقال

2

تاکسونومی جدید

2

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی (جبرانی)

2

گرده شناسی

2

 

 درس جبرانی

2

سمینار

2

 

 

جمع کل: 6 6ج

جمع کل: 12

جمع: 8

جمع 6

این دروس جبرانی بوده و دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنه غیر مرتبط باشد با نظر گروه باید این دروس را بگذرانند

روش تحقیق درسی جبرانی است که گذراندن آن برای تمام دانشجویان الزامی است

دروس وصایا وامار درصورت عدم گذراندن درمقاطع قبلی الزامی میباشد