گرایش سیستماتیک اکولوژی

لیست دروس ترم بندی شده مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی گرایش سیستماتیک اکولوژی

ترم اول

 

ترم دوم

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

 

اکولوژی پوششهای گیاهی

2

جذب و انتقال

2

متابولیسم گیاهی

2

پایان نامه

6

قارچ شناسی تکمیلی

1 1

زیست شناسی تکوینی در گیاهان

2

 

یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه­ای

2

 

پتریدوفیت­ها

2

فلور ایران

2

جلبک شناسی

2

روش تحقیق (جبرانی)

2

تحول وتکامل گیاهان

2

بریوفیت­ها

1 1

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی (جبرانی)

2

تاکسونومی جدید

2

 

درس جبرانی

2

سمینار

2

 

 

جمع کل: 6 6ج

جمع کل: 12

جمع: 8

جمع 6

این دروس جبرانی بوده و دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنه غیر مرتبط باشد با نظر گروه باید این دروس را بگذرانند

روش تحقیق درسی جبرانی است که گذراندن آن برای تمام دانشجویان الزامی است

دروس وصایا وامار درصورت عدم گذراندن درمقاطع قبلی الزامی میباشد