مدیر گروه رشته زیست شناسی

برنامه حضور مدیر گروه زیست شناسی جناب
دکتر مجتبی یوسفی راد

در روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه می‌باشد