تقویم آموزشی


 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-96 دانشکده کشاورزی
(رشته های علوم دامی -دامپزشکی -اموردامی -امورزراعی- زراعت -علوم آزمایشگاهی- باغبانی- زیست)

 

 
 
برنامه زمان حضور مدیران گروه
   انتخاب واحد                         
 
95/11/04 لغایت 95/11/07                                                                                        
95/11/05
 
شروع کلاس ها 95/11/9 -
     
حذف و اضافه 95/11/16 لغایت95/11/21 94/11/19
    -
امتحانات 96/03/17 لغایت 95/03/29 -