مدیران گروه

‌‌‌‌‌‌‌

 

 

مدیر گروه کشاورزی: آقای دکتر مجتبی یوسفی راد

 

تلفن مستقیم ۰۸۶۴۲۴۳۳۰۰۴
تلفن دانشگاه ۰۸۶۴۲۴۳۳۳۴۲ تا ۹ و داخلی ۲۳۹ و ۲۴۰