شیوه نامه مراحل دفاع از پایان نامه

شیوه نامه مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

1- برگزاری جلسه دفاعیه 6 ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه.

 

2- دریافت فرم شماره 7 از سایت دانشکده و گرفتن امضای اساتید محترم راهنما ، مشاور و مدیر گروه.

 

3-  تهیه یک نسخه چاپ شده از پایان نامه.

 

4-  مراجعه به آموزش جهت دریافت فرم های مربوطه.

 

5- مراجعه به دفتر امور پایان نامه به همراه مدارک فوق (فرم 7 – نامه های مربوط به امورآموزشی و مالی دانشجو به همراه یک نسخه از پایان نامه).

 

6- تعیین استاد داور از طریق حوزه معاونت پژوهشی.

 

7- تایید و اجازه اساتید محترم راهنما، مشاور و داور جهت برگزاری جلسه دفاعیه (فرم مخصوص).

 

8- پس از اجازه داور، دانشجو می بایست حداقل یک هفته قبل از دفاع، 3 نسخه اطلاعیه جلسه دفاعیه را که تاریخ آن با هماهنگی اساتید محترم راهنما مشاور – داور – مدیر گروه و آموزش دانشکده صورت گرفته است به تایید کارشناس آموزش رسانده و سپس اطلاعیه تایید شده را به کارشناس امور پایان نامه تحویل دهد. در ضمن مکان دفاع هماهنگ گردیده و در اطلاعیه دفاع آورده شود.

 

9-فرم های مخصوص جلسه دفاع و ارایه CD فرم ب در روز برگزاری دفاع (در صورت عدم ارایه CD ، جلسه دفاع برگزار نخواهد گردید).

10- حداکثر مهلت ارایه مقاله از زمان دفاع برای دانشجویان مشمول 3 ماه و غیرمشمول 6 ماه می باشد (ضمناً برای دانشجویان غیر مشمول مهلت 6 ماه در صورت تصویب معاونت محترم پزوهش دانشگاه تا یک سال قابل تمدید می باشد).


لینک دانلود فایل