کارشناسی ارشد ناپیوسته زراعت

برنامه ترمی  کارشناسی ارشد رشته زراعت

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی

 (3 واحد)

زراعت تکمیلی

(3 واحد)

زراعت گیاهان دارویی

(2 واحد)

دروس جبرانی

اکولوژی گیاهان زراعی

(3 واحد)

فیزیولوژی علف کش ها

(3 واحد)

روش تحقیق

(2 واحد)

فیزیولوژی تنش های محیطی

(2واحد)

مباحث نوین در کشاورزی

(2 واحد)

تکنولوژی بذر

(2 واحد)

درس اختیاری

 (3 واحد)

سمینار 1

 (1 واحد)

پایان نامه

 (6 واحد)

8 واحد

10 واحد

8 واحد

6        واحد


ویژه دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها زراعت نبوده است.

دروس اختیاری شامل رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی، ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی، تغذیه گیاهی، زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی