کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم دامی - فیزیولوژی

 

                                                                    برنامه ترمی فیزیولوژی دام

 

 

ترم اول

 

ترم دوم

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

 

بیوشیمی تکمیلی3

 

زبان تخصصی3

 

فیزیولوژی تکمیلی(1) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیولوژی تکمیلی(2) 2

 

تغذیه دام تکمیلی3

 

روش تحقیق2

 

میانی ایمنی شناسی2

 

فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی3

 

هورمون شناسی وغدد داخلی3

 

یوتکنولوژی دردامپروری2

 

پایان نامه 6