علوم آزمایشگاهی

برنامه دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تر م اول

واحد

ترم دوم

واحد

ترم سوم

واحد

ترم چهارم

واحد

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

بافت شناسی

۱

۱

باکتری شناسی عمومی

۲

۱

باکتری شناسی اختصاصی

-

۲

آناتومی و بافت شناسی (کارآموزی)

-

۲

بیوشیمی۲

۳

۱

انگل شناسی ۲

۱

۲

انقلاب اسلامی

۲

-

بیوشیمی و سم شناسی (کارآموزی)

-

۲

آمار حیاتی

۱

آسیب شناسی

۱

۱

کلینیکال پاتولوژی

۲

۲

میکروبیولوژی (کارآموزی)

-

۴

تجزیه خوراک دام و طیور

۵/۰

۵/۰

مدیریت آزمایشگاه

۱

-

انگل شناسی و قارچ شناسی (کارآموزی)

-

۲

اصول کار با میکروسکوپ الکترونی

۵/۰

۵/۱

سم شناسی

۱

۱

ایمنی و سرم شناسی

۱

۱

آسیب شناسی (کارآموزی)

-

۲

انگل شناسی ۱

۱

۲

فیزیک پزشکی

۵/۱

۵/۰

اصول و تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی

۵/۰

۵/۰

کلینیکال پاتولوژی (کارآموزی)

-

۲

زبان تخصصی

۲

-

قارج شناسی

۵/+۵/