مراحل تصویب پروپوزال

مراحل تصویب پروپوزال پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

1) انتخاب موضوع پروپوزال در زمینه تخصصی با مشورت اساتید گروه

2)تعیین اساتید راهنما و مشاور در باب موضوع

در صورت انتخاب استاد راهنما از خارج واحد دانشگاهی ارائه مدارک زیر الزامی می باشد :

- تصویر حکم کارگزینی        - سوابق آموزشی و پژوهشی      - شماره حساب سیبا

- تصویر صفحات شناسنامه     - تصویر کارت ملی                 - تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

3) استعلام از مدیران محترم گروه در باب ظرفیت اساتید راهنما و مشاور .

4) استعلام از ایران داک در باب تکراری نبودن موضوع پژوهش (www.irandoc.ac.ir).

5)تنظیم پروپوزال بر اساس شیوه نگارش صحیح پروپوزال طبق سایت دانشکده و تحویل آن در دو نسخه تایپ شده و امضا شده توسط دانشجو، که به امضای اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد در پوشه مخصوص به دانشکده جهت طرح در شورای گروه  دانشکده کشاورزی.
- دانشجویان رشته های زراعت ، باغبانی و زیست شناسی در پوشه سبز رنگ و دانشجویان رشته علوم دامی در پوشه قرمز رنگ پروپزال های کامل شده را تحویل آموزش دانشکده کشاورزی نمایند

- هر دانشجو به مدت ده دقیقه از پروپوزال خود در جلسه شورای گروه دانشکده کشاورزی دفاع می کند .

6) پیگیری تاییدیه پروپوزال از سایت دانشکده کشاورزی .

- در صورت عدم تایید یا نیاز به اصلاح مراجعه به آموزش جهت دریافت پروپوزال و انجام اصلاحات.

- ارایه پروپوزال اصلاح شده در دو نسخه که به امضای دانشجو و اساتید محترم راهنما ، مشاور و مدیر گروه رسیده باشد به همراه پروپوزال اولیه به دانشکده جهت طرح مجدد در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید نهایی.

7) ارسال پروپوزال تایید شده دانشکده به پژوهش جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه .

 

8) پرینت فرم پیوست (فرم پیگیری و ثبت مراحل تصویب پروپوزال) همراه با دو پروپوزال اولیه به دانشکده الزامی است

 


کلیه پروپوزالهای ارسالی جهت طرح در شورای پژوهشی واحد می بایست دارای موارد زیر باشند.

- یک نسخه فرم الف تکمیل شده (دارای کلیه امضاهای مورد نیاز)
- فرم استعلام کتابخانه( ایران داک)
- دو نسخه فرم تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی (ممهور به امضای استاد راهنما) ویژه دانشجویانی که استاد راهنمای آنها عضو هیات علمی واحد نمی باشند.
- مجوز کتبی همکاری (استاد راهنما/مشاور) از موسسه/ دانشگاه محل استخدام عضو هیات علمی (ویژه اساتید غیر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
- در مواردی که استاد راهنما یا مشاور، عضو هیات علمی واحد نبوده و اولین بار در واحد ساوه حضور می یابند، باید علاوه بر مدارک فوق حکم کارگزینی، کپی شناسنامه و کارت ملی، شماره حساب سیبای بانک ملی، صفحه اول دفترچه بیمه ایشان و در صورتی که اساتید معرفی شده فاقد کد شناسایی در سامانه کدگیری پایان نامه ها باشند می بایست تصویر مدرک تحصیلی، و یکی از مقالات اساتید را نیز ارائه نمایند.
-یک عدد سی دی حاوی اطلاعات پروپوزال
در صورت فقدان هر یک از مدارک، پروپوزال عودت داده خواهد

 

8) پیگیری تایید نهایی پروپوزال از سایت دانشکده کشاورزی .

- در صورت عدم تایید یا تایید مشروط به انجام اصلاحات ، مراجعه به آموزش دانشکده کشاورزی جهت دریافت نواقص و ارایه مجدد پروپوزال اصلاح شده که به امضای اساتید محترم راهنما ، مشاور و مدیرگروه رسیده باشد به آموزش جهت طرح مجدد در شورای پژوهشی دانشگاه و تایید نهایی .

 - در صورت تایید نهایی پروپوزال جهت دریافت ابلاغیه اساتید محترم راهنما و مشاور به آموزش دانشکده مراجعه شود .

- ارسال معرفی نامه به موسسات در صورت لزوم بعد از تایید نهایی پروپوزال در شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه .