فرم های مخصوص جلسه دفاع از پایان نامه

هر دانشجو موظف به حضور در سه جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد قبل از دفاع خود می باشد
فرم های لازم حضور در جلسه دفاع را از فایل پیوست زیر دریافت و تکمیل نمایید و در زمان دفاع همراه با فرم ب تحویل نماینده تحصیلات تکمیلی نمایید .

1- صورت جلسه دفاع = سه نسخه تکمیل شود

2- فرم ارزیابی پژوهش= یک نسخه تکمیل شود

3- فرم ارزیابی دفاع دانشجو= به نام اساتید محترم راهنما و مشاور و داور هر کدام یک نسخه تکمیل شود

4- فرم پرداخت حق الزحمه اساتید= دو نسخه پرینت شود