ریاست دانشکده

‌‌‌‌‌‌‌

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد شریف مقدسی

رشته: زراعت

تلفن دفتر دانشکده کشاورزی :۰۸۶۴۲۴۳۳۰۲۷