مزرعه آموزشی و تحقیقاتی

مزرعه آموزشی و تحقیقاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  با داشتن امکانات زیر آماده انجام تحقیقات دانشجویی و اساتید محترم می باشد

1-               باغ انار 5 هکتار

2-               باغ زیتون 20 هکتار

3-               مزرعه کشاورزی 20 هکتار

4-               مزرعه یونجه 4 هکتار

5-               مرغداری گوشتی 2500 قطعه ای

6-               مرغداری تخمگذار قفس 4000 قطعه ای

7-               گاوداری شیری

8-               گاوداری پرواری

9-               گوسفنداری نژاد کلکوهی

10-           زنبورداری

11-           ایستگاه هواشناسی

12-           آزمایشگاه های کامل علوم کشاورزی و دامی و باغی و زیست شناسی و میکروبیولوژی

13-           گلخانه 600 مترمربع