فرم تفاهم نامه پژوهشی

دانشجویانی که استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشگاه دارند  به قسمت معاونت پژوهشی مراجعه و فرم مربوطه را همراه با پروپوزال ارایه نمایید